Reklamační řád

Reklamační řád se řídí ustanovením obchodních podmínek společnosti R-bal s.r.o..

Způsob uplatnění reklamace

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek reklamovat.

1.      Reklamace musí obsahovat:

 • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu),
 • včetně uvedení telefonního spojení, emailovou adresu,
 • název reklamovaného výrobku,
 • přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,
 • kompletní výrobek, který je reklamován, a kopii dokladu o zakoupení výrobku,
 • při reklamaci poštou korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci.

2.      Místo, kde lze uplatnit reklamaci:

Prostřednictvím České pošty:

Poříčská 106
Hluboká nad Vltavou
373 41

tel: +420 778 099 555 , email:  info@r-bal.cz

Na balík prosím uveďte: REKLAMACE

Je možné využít reklamačního protokolu (formát MS WORD).

 

3.      Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé:

 • mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.),
 • ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím,
 • neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
 • používáním výrobku pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé,
 • neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou,
 • poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.), oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelních či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.),
 • skladováním mimo rozsah teplot: 5 °C až 40 °C
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy stanovenému prostředí,
 • zboží  bylo  poškozeno  nadměrným  zatěžováním  nebo  používáním  v  rozporu  s  všeobecnými zásadami, je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci producenta na webových stránkách ke zboží,
 • byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
 • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi,
 • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
 • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 • vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen,
 • nesprávným používáním výrobku,
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
 • porušení ochranných nálepek, pokud na nebo ve výrobku jsou,
 • poškození  zboží  při  přepravě  (tyto  škody  je  nutné  řešit  přímo  s dopravcem  v souladu  se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího
 • u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

4. odpovědnost za vady, Záruka

4.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

4.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

4.3.      V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4.4.      Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

4.5.      Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Poříčská 106, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika.